Ombudsdienst en Rechten van de Patiënt

Wet van 22 augustus 2002

De patiënt en/of zijn vertegenwoordiger kan contact opnemen met de ombudsdienst met het oog op bemiddeling omtrent de Rechten van de patiënt, en voor elke vraag, opmerking of klacht aangaande de uitoefening van zijn rechten.

Bent u van oordeel dat een van uw rechten als patiënt niet werd gerespecteerd, hetzij tijdens een ziekenhuisverblijf, hetzij poliklinisch, dan adviseren wij u om in eerste instantie de betrokken gezondheidszorgbeoefenaar rechtstreeks aan te spreken, om een oplossing te vinden voor uw ontevredenheid.

Als deze stappen geen bevredigend resultaat opleveren, kunt u en/of uw wettelijke vertegenwoordiger zonder kosten een beroep doen op de ombudsdienst. Deze dienst heeft als rol de communicatie tussen u en de gezondheidszorgbeoefenaar te bevorderen.

De ombudsdienst handelt volgens de wettelijke voorschriften, volledig onafhankelijk, onpartijdig en neutraal.

De ombudsdienst is geen scheidsrechter die beslissingen neemt, en ook geen rechter die verantwoordelijken aanwijst. 

De ombudsdienst is wettelijk gebonden door het beroepsgeheim. Hij staat borg voor de vertrouwelijkheid van de gesprekken en mag geen derden informeren over de klacht vanwege de patiënt of diens vertegenwoordiger.

Indien het bemiddelingsproces niet tot tevredenheid leidt, is de ombudsdienst wettelijk verplicht om de patiënt te wijzen op de andere verhaalmogelijkheden waarover hij beschikt inzake de afwikkeling van zijn klacht.

Raadpleeg de brochure 'Rechten en plichten van de patiënt' en het huishoudelijk reglement van de ombudsfunctie.

U kunt contact opnemen met de ombudsdienst:

  • Per e-mail: mediateur [dot] erasme [at] hubruxelles [dot] be 
  • Per telefoon: + 32 2 555 44 91 ou +32 478 66 65 08  
  • Met het contactformulier hieronder.

Gelieve dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen om uw bemiddelingsverzoek zo snel mogelijk efficiënt te kunnen verwerken.

Door ons dit formulier te bezorgen, aanvaardt u dat het H.U.B (Academisch Ziekenhuis van de ULB) deze informatie gebruikt om uw verzoek te behandelen conform het eigen vertrouwelijkheidsbeleid. De hierin opgenomen informatie wordt automatisch overgemaakt aan de Ombudsdienst (ziekenhuisbemiddeling) van onze instelling.

Contactformulier: Ombudsdienst

Site betrokken bij de evenementen
Uw contactgegevens
Bent u als patiënt betrokken?
Is de patiënt het eens met uw aanpak?

Er wordt contact opgenomen met de patiënt of zijn vertegenwoordiger om toestemming te verkrijgen.

Motieven van de klacht: Rechten van de patiënt

a. Bekwaamheid in de technische handelingen b. Relatie met de professionele gezondheidszorgbeoefenaar -- c. Organisatie van het zorgtraject van de patiënt

a. Oer zijn/haar gezondheidstoestand -- b. Over de financiële weerslag van de tussenkomst van de gezondheidszorgbeoefenaar

Motieven van de klacht: Klachten zonder verband met de Rechten van de Patiënt

comfort, maaltijd, toegang, parking, netheid en hygiëne, wegwijzers

kostenraming, factuur, dekking, betalingsplan, boete

inschrijven, uitschrijven, afspraak maken, consultaties

onderhoud, techniek, sociale dienst, onthaal, veiligheidsdienst